O SZKOLE

 PATRON SZKOŁY

 

Od 1845 r. w wojsku rosyjskim, m.in. w armii generała I. F. Paskiewicza tłumiącej w 1849 r. powstanie węgierskie. 1853-1856 uczestniczył w wojnie krymskiej. W 1862 r. w stopniu podpułkownika podał się do dymisji i zajął się gospodarstwem na Polesiu. Po wybuchu powstania styczniowego objął dowództwo niewielkiego oddziału powstańczego (ok. 200 ludzi) działającego w powiatach: kobryńskim, pruzańskim i brzeskim. W maju 1863 r. odniósł, zwycięstwa w potyczkach pod Herbami i Stolinem. Poniósł duże straty broniąc warownego obozu nad Muchawcem. Odtworzył oddział zwiększając jego liczebność do 500 ludzi. Skierowany na Wołyń, 13 lipca 1863 r. doznał porażki pod Kolodnem.

Awansowany przez Rząd Narodowy do stopnia generała i wysłany z misją wojskowo-dyplomatyczną do Paryża. Powrócił przekonany o celowości przedłużenia powstania do wiosny 1864. 17 października 1863 r., w bardzo niekorzystnej dla powstańców sytuacji, objął władzę dyktatorską, likwidując, nie panujący już nad sytuacją, rząd "czerwonych" F. Dobrowolskiego. Zreorganizował i utrzymał wojska powstańcze. Planując eskalacje działań militarnych, dążył do połączenia organizacyjnego luźnych dotychczas "partii" powstańczych w większe oddziały, do szczebla korpusu włącznie, a także do przyspieszenia wykonania postanowień powstańczego dekretu o uwłaszczeniu chłopów. W styczniu 1864 r. podjął bezskuteczne starania o powołanie wiosną pospolitego ruszenia. Aresztowany 10 kwietnia i skazany na śmierć. Stracony 5 sierpnia 1864 r. na stokach Cytadeli Warszawskiej.

Romuald Traugutt (1826-1864) - polski generał - dyktator powstania styczniowego

 

 HISTORIA SZKOŁY

 

DATA WYDARZENIE
1965r. - 1 wrzesień W roku 1965 w Koszalinie powstaje pod wspólną dyrekcją szkoła zawodowa obejmująca kierunki kształcenia: elektroniczny i teletechniczny na poziomie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej oraz radiolokacyjny dla absolwentów liceów ogólnokształcących. Na powstanie tej szkoły złożyły się decyzje władz oświatowych o stopniowej likwidacji liceów pedagogicznych i zapotrzebowanie regionu koszalińskiego na kadry dla potrzeb przemysłu elektronicznego oraz przedsiębiorców usługowych. Nabór do klas pierwszych dokonywany był jeszcze w budynku przy ul. Chełmońskiego 7, tam bowiem mieściło się Liceum Pedagogiczne, które zostało przeniesione w sierpniu 1965 roku do budynku przy ul. Jedności 9. Tak więc wraz ze stopniowym wygasaniem stanu liczbowego uczniów ówczesnego Liceum Pedagogicznego od roku szkolnego 1965/66 rosła nowa szkoła pod jednym kierownictwem.
Powstałe szkoły otrzymały nazwę: Technikum Telekomunikacyjne, Zasadnicza Szkoła Telekomunikacyjna i Państwowa Szkoła Techniczna.
Inauguracja pierwszego w historii szkoły roku szkolnego odbyła się 1 września z udziałem wszystkich uczniów na przestronnym korytarzu. W kronice szkoły o uroczystości tej i uczniach klasy pierwszej technikum czytamy: " Dzień 1 września - początek roku szkolnego 1965/66. Na korytarzu szkolnym dużo młodych twarzy. Tylko kilka jest smutnych. W pierwszej chwili wzrok zatrzymuje się na grupie osób, w której zdecydowaną większość stanowią chłopcy. Ich twarze są bardzo młode: maluje się na nich podniecenie, radość i duma. Radość i duma, bo okazali się lepsi od 150 swoich rówieśników. To właśnie klasa pierwsza nowo do życia powołanej szkoły - Technikum Telekomunikacyjnego".
1971r. - 1 styczeń Przekształcenie na podstawie zarządzenia ówczesnego Kuratorium Okręgu Szkolnego Technikum Telekomunikacyjnego w Technikum Elektroniczne
1973/1974 Podział roku szkolnego na dwa okresy (semestry).
1974r. - 1 wrzesień Powstaje Policealne Studium Zawodowe.
1975r. - 19 czerwiec Rada Pedagogiczna szkoły po konsultacji z młodzieżą i Komitetem Rodzicielskim na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 1975 roku podjęła uchwałę o nadaniu szkole imienia Romualda Traugutta, bowiem ten wielki Polak był nie tylko uosobieniem wspaniałego bohaterstwa i patriotyzmu, ale także człowiekiem posiadającym dorobek w dziedzinie rozwoju elektrotechniki.
1977r. - 18 stycznia Nadanie szkole imienia Romualda Traugutta.
W sali Bałtyckiego Teatru Dramatycznego odbyła się uroczysta akademia, na którą przybyli liczni goście reprezentujący władze polityczne, administracyjne i oświatowe województwa i miasta Koszalina, przedstawiciele zakładów opiekuńczych, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, rodzice, nauczyciele oraz młodzież. Najważniejszą częścią uroczystości było nadanie szkole imienia Romualda Traugutta oraz wręczenie sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski. Odsłonięto również tablicę pamiątkową.
1995r. - 1 wrzesień Szkoła obchodzi XXX - lecie swojego istnienia. Na tą uroczystości uczniowie przygotowali bogaty program artystyczny, który oglądało wielu absolwentów Szkoły.
2001r. - 28 grudzień Uchwałą Nr XXXI/535/2001 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2001 roku przekształcono z dniem 1 września 2002 roku Zespół Szkół Elektroniczno-Elektrycznych im. Romualda Traugutta przy ul. Jedności 9 w Koszalinie w Zespół Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta przy ul. Jedności 9 w Koszalinie.