REKRUTACJA

 

 

 

 

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2017/2018

 

INFORMATOR O SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH - NA ROK 2017/2018

 

 

Terminarz gimnazjalisty:

 

9 maja - 21 czerwca 2017 r.
do godz. 15:00
Zarejestrowanie się w serwisie internetowym
pod adresem
www.nabory.eduportal.koszalin.pl
oraz złożenie wniosku (w wersji papierowej)
do szkoły pierwszego wyboru
.

Załączniki do wniosku:
• 3 fotografie legitymacyjne
(podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem);
• zaświadczenie komisji konkursowej (laureat/finalista
olimpiady/konkursu) - Wykaz zawodów wiedzy,
artystycznych i sportowych – załącznik do Zarządzenia Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
www.kuratorium.szczecin.pl/index.php/rekrutacja
• orzeczenie/opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli kandydat posiada!)
• dokumenty potwierdzające spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności, o których mowa
w art. 20 t ust. 7 ustawy o systemie oświaty
w związku z art. 149 ust. 4 i ust. 7, art. 155 ust. 4
i ust. 7 art. 165 ust. 3 i ust. 4 ustawy – Przepisy
wprowadzające.

Dokumenty wystawione przez odpowiednią instytucję
(sąd rodzinny, urząd miasta, urząd gminy, burmistrz)
należy dostarczyć wyłącznie jeżeli kandydat
zaznaczył na podaniu jedno lub kilka z poniższych:
- wielodzietność rodziny kandydata;
- niepełnosprawność kandydata;
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.
23 - 27 czerwca 2017 r.
do godz. 15:00
Samodzielne wprowadzenie do systemu ocen
końcowych ze świadectwa ukończenia
gimnazjum i wyników egzaminu gimnazjalnego

oraz uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do klasy pierwszej o:
• kopię świadectwa ukończenia gimnazjum;
• kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego.
do 29 czerwca 2017 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do klasy pierwszej oraz dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art. 20 t ust. 7
ustawy o systemie oświaty w związku z art. 149
ust. 4 i ust.7, art. 155 ust. 4 i ust. 7 art. 165
ust. 3 i ust. 4 ustawy – Przepisy wprowadzające.
17 lipca 2017 r.
godzina 12:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej.
17 - 19 lipca 2017 r. Wydanie skierowania na badanie lekarskie kandydatowi
z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał
wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole,
w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia
o wyborze tej szkoły.
do 24 lipca 2017 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci przedłożenia:
• oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum;
• oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego;
• zaświadczenia o przydatności do zawodu
wydanego przez lekarza medycyny pracy;
• karty zdrowia.
26 lipca 2017 r.
godzina 12:00
Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do szkoły.
ostatni tydzień sierpnia br. Spotkanie organizacyjne uczniów klas pierwszych
z wychowawcą. Dokładny termin zostanie podany
na stronie www.zs9elektronik.pl po 23 sierpnia br.

 

 

W sprawach rekrutacji do naszej Szkoły można pisać na adres rekrutacja@zs9elektronik.pl.

 

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza,
że Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół Nr 9
im. Romualda Traugutta w Koszalinie
jest wśród 200 najlepszych
techników w Polsce sklasyfikowanych
w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł
„Srebrnej Szkoły 2014”.

 

 

Zapraszamy do kontynuowania nauki w Zespole Szkół nr 9.
"KOSZALIŃSKI ELEKTRONIK" to ponad 50-letnia tradycja!!!